Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελείται από έντεκα (11) κεφάλαια, στα οποία αναλύονται  θέματα  που  αφορούν την ανέγερση  (συναρμολόγηση)  και  την καθαίρεση (αποσυναρμολόγηση) ικριωμάτων, καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με τα ικριώματα, που έχουν να κάνουν με την παραγωγή των τεχνικών έργων και την εργασία του τεχνίτη.Μαθήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning courses)

 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 «Προστασία Περιβάλλοντος» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Ρύπανση - Μόλυνση
 • Μέτρα προστασίας
 • Κίνδυνοι
 • Απόβλητα - Απορρίμματα
 • Ανακύκλωση
 • Πρόληψη

 


 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 «Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Βεβαίωση εξέτασης τύπου του ικριώματος
 • Δήλωση πιστότητας
 • Τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης, προβλεπόμενες χρήσεις και πληροφορίες προτύπου που χρησιμοποιήθηκε (στην ελληνική γλώσσα)
 • Έγκριση παράτασης χρήσης (για ικριώματα που έχουν κατασκευαστεί περισσότερο από 15 έτη πριν)
 • Προβλεπόμενες ενδείξεις πάνω στα τεμάχια του ικριώματος

 


Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 «Ικανότητες Τεχνίτη Ικριωμάτων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Εργασιακά καθήκοντα
 • Αρμοδιότητες
 • Γνώσεις
 • Δεξιότητες
 • Ικανότητες

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 «Είδη Ικριωμάτων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Είδος ικριώματος
 • Τύπος ικριώματος
 • Κατηγορία ικριώματος
 • Σταθερό ικρίωμα
 • Κινητό ικρίωμα
 • Ανηρτημένο ικρίωμα

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 5 «Ανέγερση - Χρήση - Καθαίρεση Ικριώματος» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Έδραση ικριώματος
 • Ανέγερση (συναρμολόγηση) ικριώματος
 • Χρήση ικριώματος
 • Καθαίρεση (αποσυναρμολόγηση) ικριώματος
 • Συνδεσμολογία
 • Σύσφιξη

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort